02 / 2022

Obsah:

  • Editorial
  • Historie a proměny antivakcinačního – Vanda Boštíková, Václav Moravec
  • Očkování proti HPV infekci v těhotenství  – Borek Sehnal, Jiří Sláma, Jiří Vojtěch
  • Role vakcín v prevenci a léčbě nádorů hlavy a krku – Stanislav Batko
  • SARS-CoV-2 diagnostika pomocí RT-PCR –Barbora Macúchová, Vanda Boštíková, Hana Bílková Fránková
  • Využití biofilmů pro design a přípravu očkovacích látek – technologie 21. století – Vanda Boštíková, Michaela Hympánová, Hana Straková, Jan Marek

Editorial

Vážení čtenáři, kolegové a kolegyně, na dveře nám klepe neodbytně podzim a teploty nám klesají do chladnějších pásem. To nás bude nutit k těsnějším kontaktům, v letošním roce možná těsnějším než jindy, neboť redukce topení nás bude nutit zahřívat se vzájemně. Na to se již těší naše oblíbené mikroorganismy, a tak můžeme očekávat z tohoto hlediska opět zajímavou podzimní a zimní sezónu.

Covid-19 nezmizel v propadlišti dějin, jak jsme si všichni přáli, ale stále je tu s námi a bohužel o sobě dává vědět. V posledních dnech vidíme očekávané nárůsty pozitivních záchytů, ale i narůstající počty hospitalizovaných. Naštěstí počet závažných průběhů onemocnění příliš nestoupá. Protože nálada ve společnosti nepřeje plošnému používání roušek nebo respirátorů, dá se po dvou mírných sezónách očekávat i výrazný nástup chřipky. Zde nás čeká tradiční souboj o zvýšení proočkovanosti, která je u nás dlouhodobě hluboko pod 10 %, tedy násobně níže než v některých západních zemích. Také nás trochu děsil výskyt opičích neštovic. Celosvětově již máme 69 tisíc případů, naštěstí se však počáteční prudký nárůst zastavil a epidemie již výrazně klesá. To znamená, že přijímaná opatření mají výrazný dopad.

V uplynulých dnech jsme absolvovali tradiční výroční konferenci – Hradecké vakcinologické dny. Konal se již 17. ročník a s výjimkou doby covidové se uskutečnila každý rok. Konference se zúčastnilo na 350 delegátů, zároveň jsme přivítali i ministra zdravotnictví prof. Vlastimila Válka a hlavní hygieničku MUDr. Pavlu Svrčinovou. Měli jsme možnost diskutovat řadu sdělení s přímým dopadem do současné praxe. V diskuzích dominovala témata přeočkování u meningokokových onemocnění, úhrada vícevalentních vakcín proti pneumokokům, přeočkování u diptherie a polia a celá řada dalších. Do programu se vrátila i oblíbená sekce otázek a odpovědí.

S přáním klidného podzimu za redakční radu prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

(články)

Historie a proměny antivakcinačního hnutí

Souhrn:

Ačkoli termín „antivax“ je termínem novodobým, odpor k očkování se projevuje dlouhodobě. První kroky odmítačů očkování byly zaznamenány v době, kdy anglický lékař Edward Jenner zavedl vakcínu proti pravým neštovicím a očkovací kampaň vedla k dosud jediné úspěšné eradikaci vysoce nebezpečného, životy ohrožujícího virového onemocnění. Je dobře známo, že očkování je celosvětově nejbezpečnější a nejúčinnější metodou prevence řady infekčních chorob. Lidé, kteří jsou proti očkování, bohužel představují nezanedbatelnou část světové populace. Hnutí proti očkování mají nejen negativní vliv na kolektivní očkování, například na pokles proočkovanosti, ale dnes již také ovlivňují rozhodovací procesy. Ve světle rostoucího počtu antivakcinačních skupin by tento fenomén neměl být podceňován a brán jen jako pouhá reakce odporu proti vakcínám, ale měl by být podrobně, transdisciplinárně studován, aby mu bylo možno co nejúčinněji čelit.

Klíčová slova:

infekční choroby, očkování, vakcíny, antivakcinační hnutí, dezinformace, Edward Jenner, pravé neštovice

Vanda Boštíková,1 Václav Moravec2

1Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové

2Katedra žurnalistiky, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha

Očkování proti HPV infekci v těhotenství

Souhrn:

Infekce lidským papilomavirem (HPV) je nejčastější sexuálně přenosnou infekcí. Přetrvávající HPV infekce je opakovaně spojována s rozvojem anogenitálních a orofaryngeálních karcinomů a také genitálních bradavic. Prevalence HPV infekce se zdá být dvakrát vyšší u těhotných ve srovnání s netěhotnými ženami. Navíc různé studie naznačují negativní účinek infekce HPV na průběh a komplikace těhotenství. Dosud byly po celém světě podány miliony dávek vakcíny proti HPV. K neúmyslnému podání vakcíny proti HPV během těhotenství dochází proto, že hlavními příjemkyněmi vakcíny jsou fertilní mladé ženy, které o svém těhotenství v čase vakcinace často neví. Očkování proti HPV není v současnosti v těhotenství doporučeno a nebylo schváleno. V případě těhotenství se doporučuje aplikaci zbývajících dávek vakcíny odložit na dobu po porodu. Na druhou stranu, podle současných vědeckých poznatků neexistují žádné důkazy spojující očkování proti HPV v těhotenství nebo před těhotenstvím s nepříznivými výsledky těhotenství. Po očkování proti HPV v graviditě nebyl zjištěn zvýšený výskyt vrozených vývojových vad plodu a umělé ukončení těhotenství není v takovém případě opodstatněné.

Klíčová slova:

lidský papilomavirus, HPV vakcinace, těhotenství, těhotenské komplikace, porodnické výsledky

Borek Sehnal,1 Jiří Sláma,2 Jiří Vojtěch2

1Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Bulovka a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

2Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Role vakcín v prevenci a léčbě nádorů hlavy a krku

Souhrn:

Nádory hlavy a krku se významně podílejí na incidenci i mortalitě maligních onemocnění. V této heterogenní skupině nádorů lze vypozorovat celosvětově významný trend vzestupu incidence podskupiny asociované s infekcí HPV, reprezentované hlavně nádory orofaryngu. V současné době zastupují HPV pozitivní karcinomy hlavy a krku 70–90 % všech nádorů orofaryngu. V léčbě nádorů hlavy a krku se uplatňuje chirurgie, radioterapie, chemoterapie, cílená léčba i imunoterapie, přesto však více než 40 % pacientů nakonec tomuto onemocnění podléhá. Zkoumaní role očkování proti HPV bivalentní a kvadrivalentní vakcínou prokázalo schopnost indukovat tvorbu neutralizačních protilátek a ve studiích srovnávajících incidenci HPV pozitivity v orálních vzorcích vedla vakcinace k významnému poklesu prevalence HPV pozitivity odpovídající 72–88% účinnosti vakcinace. V červnu 2020 byla rozšířena indikace vakcíny Gardasil o prevenci orofaryngeálních karcinomů a doporučena pro obě pohlaví ve věkovém rozmezí 9–45 let.

Klíčová slova:

nádory hlavy a krku, karcinom orofaryngu, HPV, vakcinace

Stanislav Batko

Onkologická klinika FN Motol a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,

Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita Obrany, Hradec Králové

SARS-CoV-2 diagnostika pomocí RT-PCR / SARS-CoV-2 diagnosis using RT-PCR

Souhrn:

Vysoce infekční onemocnění covid-19, vyvolávané velmi rychle se vyvíjejícími variantami a subvariantami nového koronaviru SARS-CoV-2, je bezesporu zásadní výzvou pro mikrobiologické laboratoře, stejně jako celá pandemická situace, ve které se nyní nacházíme celosvětově již třetím rokem. Během velmi krátké doby bylo nutné v diagnostických laboratořích po celém světě nejen přeorientovat provoz na mnohonásobné zvětšení objemu testovaných klinických vzorků, ale v první řadě přizpůsobit nově vzniklé zdravotnické situaci diagnostiku jako takovou. Zlatým standardem diagnostické klinické detekce viru SARS-CoV-2 jsou RT-PCR testy, které jsou velmi senzitivní a specifické. Je to právě molekulárně biologická diagnostika, která má při správném nastavení a použití schopnost dostat spolu s protiepidemickými opatřeními situaci pod kontrolu. Nicméně v laboratorní diagnostice je nutné počítat s celou řadou faktorů, od odběru vzorku až po samotné vyhodnocení výsledků analýzy. Následující text vychází z konkrétní zkušenosti české molekulárně biologické laboratoře, kde jsou klinické vzorky zpracovávány od samého počátku po odběru až po jejich vyhodnocení a předání výsledných dat zpět na klinická pracoviště.

Klíčová slova:

covid-19, SARS-CoV-2, koronaviry, pandemie, molekulární diagnostika, mikrobiologie, PCR, virové onemocnění, infekční choroby

Barbora Macúchová,1,2 Vanda Boštíková,1 Hana Bílková Fránková2

1Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové

2Laboratoř klinické mikrobiologie, Laboratoře Agel, Ostrava-Vítkovice

Využití biofilmů pro design a přípravu očkovacích látek – technologie 21. století

Souhrn:

Biofilmy mohou vytvářet bakterie, stejně jako kvasinky, houby, prvoci, či drobné mnohobuněčné organismy, které okolo sebe produkují slizovitý polysacharidový obal. Buňky biofilmu přisedají k sobě navzájem nebo jsou pevně upoutané k povrchu. Tato obálka pak umožňuje buňkám transportovat živiny, komunikovat mezi sebou, vytváří stálé prostředí a poskytuje ochranu proti toxinům, záření a také proti antimikrobním látkám. Kromě polysacharidů, nukleových kyselin, lipidů nebo enzymů v ní mohou být obsaženy i nejrůznější neorganické látky. Z toho vyplývá, že biofilm je schopný přilnout na rozličné povrchy. Biofilmy vytvořené v lidském i zvířecím organismu hrají velmi významnou roli v patogenezi nezanedbatelného množství infekčních chorob. Stojí často za velmi závažnými, chronickými a mnohdy rezistentními infekcemi. Inovace ve vývoji vakcín využívajících antigeny izolované z biofilmů představují velmi slibný přístup k prevenci infekčních onemocnění a mohou zvýšit ochranné účinky stávajících očkovacích látek.

Klíčová slova:

vakcíny, vakcinace, biofilm, matrix, infekční nemoci, bakterie, viry, imunitní systém, reverzní vakcinologie

Vanda Boštíková,1 Michaela Hympánová,1, 2 Hana Straková,1, 2 Jan Marek1, 2

1Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany

2Centrum biomedicínského výzkumu, Fakultní nemocnice Hradec Králové