03/2023

Obsah

  • Editorial
  • Zvýšený výskyt varicely v České republice po plošných protiepidemických opatřeních proti covidu-19 – Veronika Šponiar Ovesná, Renata Ciupek, Jan Smetana
  • Očkování proti pneumokokovým infekcím klientů zařízení sociálních služeb – Renata Ciupek
  • Tularemie, Francisella tularensis a její živý vakcinační kmen LVS – Aleš Macela
  • Emoční náboj textů o očkování a jeho vliv na rozhodování laiků – Jiří Mareš
  • Horečka dengue – častá importovaná nákaza i v České republice – Šárka Rumlarová, Pavel Kosina
  • Opičí neštovice – Vanda Boštíková
  • Ukončení aplikace vakcíny Johnson & Johnson COVID ve Spojených státech amerických – Vanda Boštíková

Editorial

Vážení čtenáři, kolegové a kolegyně,

rok se s rokem sešel a opět proběhla tradiční výroční vakcinologická konference, již XVIII. hradecké vakcinologické dny. Řada odborných přednášek obsáhla prakticky celé spektrum praktické vakcinologie, i když letošní ročník se dominantně nesl v duchu představení nových vakcín proti RS virům a vícevalentních vakcín proti pneumokokovým onemocněním. Diskutována byla detailně také jednotlivá doporučení, která ČVS ČLS JEP vydává. Konference byla vítanou platformou pro odborné diskuze o různých tématech včetně možných řešení aktuálních problémů.

Podzim je také dobou, kdy se s plnou silou objevují respirační infekce. Podle laboratorních vyšetřování se zdá, že zatím dominují rinoviry a chřipka je téměř v nedohlednu, ale covid-19 se opět hlásí o slovo. Počet nově zjištěných pozitivit již přesáhl 1 200 za den a máme více než 350 hospitalizovaných. Covid nás již asi neopustí a zůstane s námi jako jeden z respiračních patogenů.

Trochu v šoku jsem zhlédl rozhovor s profesorem Turánkem. Ten opakovaně přirovnal očkování mRNA vakcínami k eutanázii. Pokud by snad i některému z čtenářů časopisu Vakcinologie nebyl zcela jasný pojem eutanázie, připomínám, že se v kontextu lékařské péče jedná o usmrcení či ponechání zemřít pacienta lékařem, jenž tak koná v pacientův prospěch. Pokud měl profesor Turánek na mysli nedobrovolnou eutanázii, hovořil vlastně o vraždě.

V poslední době se často setkáváme s naprosto polárními, nesnášenlivými názory, které bohužel vůbec nekorespondují s realitou a přispívají k současné nesmiřitelné společenské rozdělenosti. Přeji všem, aby si zachovali zdravý rozum a byli schopni posuzovat předkládaná data alespoň s elementární mírou objektivity.

Za redakční radu prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Zvýšený výskyt varicely v České republice po plošných protiepidemických opatřeních proti covidu-19

Souhrn:

Úvod: Plošná protiepidemická opatření proti šíření SARS-CoV-2 v období od března 2020 do března 2022 měla za následek pokles nemocnosti řady infekčních onemocnění. Po skončení opatření došlo v průběhu roku 2022 k nárůstu nemocnosti planých neštovic (varicela). Cílem této práce bylo zhodnotit výskyt varicely v České republice v roce 2022, respektive v posledních čtyřech letech vzhledem k významnému efektu protiepidemických opatření proti covidu-19 na nemocnost varicely.

Materiál a metoda: Data o výskytu varicely v ČR byla čerpána z Informačního systému infekčních nemocí a z publikací Státního zdravotního ústavu. Pro analýzy vývoje výskytu onemocnění byla použita data z let 1995–2022.

Výsledky: V roce 2022 bylo v ČR vykázáno celkem 57 054 případů varicely (530/100 000 obyvatel). V období od roku 1995 se jednalo o nejvyšší počet případů v ČR. Oproti poslednímu roku bez protiepidemických opatření (2019) byla nemocnost v roce 2022 vyšší o 20,7 %, oproti průměru z let 1995–2019 vyšší o 30,6 %. V letech 2020–2021 se zavedenými plošnými protiepidemickými opatřeními došlo k výraznému poklesu nemocnosti, v roce 2020 byla nemocnost nižší o 58,7 % a v roce 2021 dokonce o 75,6 % proti průměrným hodnotám z předešlého období 1995–2019. V roce 2022 byl vypozorován mírný posun výskytu onemocnění varicelou do vyššího věku – vzestup zastoupení případů ve věkové kategorii 5–9 let (2019 – 39,5 %, 2022 – 47,3 %) a pokles ve věkové kategorii 1–4 roky (2019 – 50,4 %, 2022 – 43,7 %). Průběh onemocnění s komplikacemi byl v letech 2019–2022 vykázán u 0,2–0,3 % případů, hospitalizováno bylo 0,6–1 % všech vykázaných případů. Ve věkové skupině nad 75 let bylo vypozorováno nejvyšší zastoupení komplikovaného průběhu (25 %), stejně tak nejvyšší podíl případů vyžadujících hospitalizaci (50 %). Z hlediska sezónnosti nemocnost varicelou v roce 2020 ani 2021 běžných hodnot nedosahovala, v roce 2022 pak došlo prudkému nárůstu nemocnosti, který kulminoval až v červnu.

Závěr: Vlivem protiepidemických opatření proti covidu-19, snížení promoření dětí v nižším věku a posunu vnímavosti do vyššího věku byl vypozorován mírný posun onemocnění varicelou do vyššího věku – maximum nemocnosti bylo v roce 2022 zaznamenáno ve věku 5–9 let. V předchozích letech byla nejvyšší nemocnost sledována vždy ve věkové skupině 1–4 roky. Změna ve výskytu komplikací onemocnění ani v hospitalizacích v souvislosti s protiepidemickými opatření či následným zvýšením nemocnosti nebyla patrná. Nejvyšší riziko komplikací a hospitalizací bylo u starších osob. Obvyklý ráz sezónnosti byl v posledních letech narušen. Nástrojem k prevenci a snížení zátěže onemocněním varicelou je očkování.

Klíčová slova:

varicela, plané neštovice, incidence, vnímavost, covid-19

Veronika Šponiar Ovesná,1,2 Renata Ciupek,1 Jan Smetana2
1Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
2Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany

Očkování proti pneumokokovým infekcím klientů zařízení sociálních služeb

Souhrn:

Infekce způsobené bakterií Streptococcus pneumoniae (tzv. pneumokokem) jsou stále významnou příčinou morbidity i mortality v dospělé populaci, zejména osob starších 65 let. S vyšším věkem přibývá rizikových faktorů a zároveň dochází ke snižování imunitních kompetencí, proto riziko infekce a závažného průběhu onemocnění stoupá. U pneumokoků zároveň dochází k nárůstu antibiotické rezistence, jejíž důsledky přinášejí stále větší riziko pro pacienty a významnou zátěž pro zdravotnický systém. Proto dosažení co nejvyšší proočkovanosti této zranitelné populace nabývá stále většího významu. Patří k nim zejména klienti zařízení sociálních služeb a léčeben pro dlouhodobě nemocné, pro které je v České republice dostupné preventivní očkování již déle než 20 let.

Sledování úrovně proočkovanosti klientů zařízení sociálních služeb v České republice probíhalo systematicky v letech 2012–2014, 2016, a 2018–2021 formou celostátních úkolů Ministerstva zdravotnictví pro krajské hygienické stanice. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně pokračovala v tomto sledování i v roce 2022.

Práce předkládá výsledky kontrol proočkovanosti proti pneumokokovým infekcím u klientů zařízení sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Zjištěné výsledky ukazují na rezervy v očkování v této zranitelné skupině obyvatel. Úroveň očkování kolísá, v posledních letech dokonce dochází k poklesu v návaznosti na vnější okolnosti.

Klíčová slova:

invazivní pneumokokové onemocnění, očkování, senioři, sociální služby

Renata Ciupek
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Brno

Tularemie, Francisella tularensis a její živý vakcinační kmen LVS

Souhrn:

Tularemie je zoonotické onemocnění rozšířené na celé severní polokouli. Etiologickým agens je gramnegativní kokobacilus Francisella tularensis. Jedná se o fakultativně intracelulárního patogena vyvolávajícího závažné onemocnění různých klinických forem, proti kterému není k dispozici inaktivovaná ani živá vakcína. Byly sice připraveny různé oslabené kmeny Francisella tularensis, z hlediska ochrany byl nejnadějnější ve Fort Detricku v USA připravený živý vakcinační kmen F. tularensis subsp. holarctica nazvaný LVS. Ani ten však nemá licenci k běžnému použití u lidí. Tento stručný přehled přináší základní informace o tularemii, jejím etiologickým agens a stručný nástin pokusů o vytvoření ochranu indukující vakcíny.

Klíčová slova:

tularemie, Francisella tularensis, živý vakcinační kmen, přirozená imunita, adaptivní imunita

Aleš Macela
Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové

Emoční náboj textů o očkování a jeho vliv na rozhodování laiků

Souhrn:

Přehledový článek předkládá psychologický pohled na texty, obrázky, fotografie věnované očkování. Objevují se na sociálních sítích jak v České republice, tak v zahraničí. Materiály jsou adresovány široké laické veřejnosti. Badatelé si kladou otázku: Dá se exaktně určit, zda tyto materiály jsou vytvářeny a zveřejňovány se snahou vyvolat u laiků emoce, které povedou k vstřícnému, či naopak odmítavému postoji k očkování? Doposud se zkoumaly kognitivní a behaviorální postoje laiků k očkování. Emoční aspekty se začínají studovat teprve nedávno. Emoční aspekty textů o očkování (v angličtině se užívá termín sentiments) se většinou rozdělují do tří kategorií: pozitivní, neutrální, negativní. Bude ale třeba pracovat s jemnějšími odstíny emocí. Výzkumy ukazují, že v emočních nábojích textů o očkování existují výrazné rozdíly mezi zkoumanými zeměmi, ale v žádné nepřevážily negativní postoje k očkování. Údaje zmíněného typu poskytují zdravotníkům zpětnou vazbu pro jejich reagování a umožňují sledovat dynamické změny názorů u celých populací.

Klíčová slova:

očkování, texty na sociálních sítích, emoční aspekty textů, výzkumy

Jiří Mareš
Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Horečka dengue – častá importovaná nákaza i v České republice

Souhrn:

Horečka dengue je akutní horečnaté onemocnění s vyrážkou a bolestmi svalů a kloubů. Původcem je RNA virus z rodu Flavivirus, který se vyskytuje celosvětově v tropickém a subtropickém pásu. Nákazu si mohou dovézt turisté při návratu z endemické oblasti, proto je potřeba na toto onemocnění pomýšlet a včas ho diagnostikovat. Specifická terapie není dosud známa; nově jsou registrovány dvě živé atenuované vakcíny proti této infekci.

Klíčová slova:

dengue, importované nákazy, flaviviry, horečka

Šárka Rumlarová, Pavel Kosina
Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Opičí neštovice

Souhrn:

V posledních měsících se objevily výrazné obavy z výskytu lidského viru opičích neštovic (Mpoxu). Klinický obraz tohoto onemocnění je v určitých aspektech podobný pravým neštovicím. Nicméně průběh choroby je obecně méně závažný, má výrazně nižší úmrtnost a skarifikaci. Četnost a geografické rozšíření Mpoxu se v poslední době výrazně zvýšily, a to jak v západní, tak i ve střední Africe. Většina laboratorně potvrzených případů se týká osob mladších 40 let.

Klíčová slova:

Mpox, opičí neštovice, pravé neštovice, očkování, cesty přenosu, Afrika

Vanda Boštíková
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové

Ukončení aplikace vakcíny Johnson & Johnson COVID ve Spojených státech

Souhrn:

Ve druhém květnovém týdnu letošního roku byl po třech letech ukončen ve Spojených státech amerických stav nouze vyhlášený v souvislosti s pandemii SARS-CoV-2. Vakcína firmy Johnson & Johnson nebude dále v ordinacích lékařů v USA nabízena. Řada protiepidemických opatření nicméně i nadále zůstává v aktivní platnosti.

Klíčová slova:

SARS-CoV-2, covid-19, vakcíny, nouzový stav, protiepidemická opatření

Vanda Boštíková
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové